دازجاوید 3 ساله نریان
طاهر تراچ
طاهر تراچ
گلداسفینکس
مگاتن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 61
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 61
ریتینگ مسافت : 61
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 3 0.00% 82,500,000
بندرترکمن 4 1 1 25.00% 72,000,000
مجموع 8 1 4 12.50% 154,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
طاهر تراچ بنیامین جرجانی 1550 53.0 11 / 13 (12.75) 01:39.720 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
ملا احمد تراج ستار مهرانی 1000 53.0 1 / 10 01:01.060 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
ملا احمد تراج پیمان قلرعطا 1000 53.0 10 / 11 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 53.0 5 / 8 (10.0) 01:00.940 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
ملا احمد تراج 1000 53.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1200 53.0 4 / 9 (13.5) 01:14.700 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
ابراهیم خوجملی 1000 52.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ابراهیم خوجملی 1600 53.0 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ابراهیم خوجملی 1550 53.0 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 54.0 2 / 9 01:02.620 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حمید کلته محمد خوجملی 1200 53.0 3 / 11 01:14.860 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حمید کلته جواد آچاک 1000 53.0 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حمید کلته جواد آچاک 1000 52.0 2 / 11 01:05.520 -