سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آرمان اعظمی ابراهیم خوجملی 1600 53 57.0 54.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آرمان اعظمی ابراهیم خوجملی 1550 53 57.0 54.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1000 54 2 01:02.62 57.0 54.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آرمان اعظمی حمید کلته محمد خوجملی 1200 53 3 01:14.86
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آرمان اعظمی حمید کلته جواد آچاک 1000 53
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آرمان اعظمی حمید کلته جواد آچاک 1000 52 2 01:05.52