گل پسر 3 ساله نریان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
یوسف ایری 1000 54.0 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالخالق ایری بنیامین جرجانی 1000 52.0 5 / 7 01:03.870 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
یوسف ایری عبدالحلیم غیادی 1000 52.0 10 / 10 01:08.360 -