سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
طاها سعید پور و برسام حمزه نوا عبدالخالق ایری بنیامین جرجانی 1000 52 5 01:03.870
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
طاها سعید پور یوسف ایری عبدالحلیم غیادی 1000 52 10 01:08.360