سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نادر و ناصر میکائیلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 1 01:01.15 54.0 53.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
قادیر گلچشمه ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 50 5 01:03.51
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ناصر و نادر میکائیلی ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:03.75
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آی تکین میکائیلی ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 50 5 01:04.96