میس گلد 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
شرایتون
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 2 12.50% 102,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 16,250,000
مجموع 9 1 3 11.11% 118,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
حمید صالح پور 1000 0.0 72
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
حمید صالح پور 1000 53.0 72
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51.5 6 / 12 (3.5) 01:01.086 72
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
مصطفی کریمی 1000 50.0 72
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
مصطفی کریمی عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 51.5 3 / 7 (9.0) 01:01.580 74
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52.0 5 / 7 (6.5) 01:13.420 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 2 / 8 (1.25) 01:01.210 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 1 / 11 01:01.150 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 50.0 5 / 8 01:03.510 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 / 9 01:03.750 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 50.0 5 / 10 01:04.960 -