سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاج امان محمد میکائیلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52 5 01:13.420 6.5
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
نادر و ناصر میکائیلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 2 01:01.210 1.25
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
نادر و ناصر میکائیلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 1 01:01.150
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
قادیر گلچشمه ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 50 5 01:03.510
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ناصر و نادر میکائیلی ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:03.750
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
آی تکین میکائیلی ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 50 5 01:04.960