میس گلد 3 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
شرایتون
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 2 16.67% 102,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 16,250,000
مجموع 7 1 3 14.29% 118,250,000