آژدر 3 ساله نریان
تاواش
سیلوانا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 2 14.29% 82,500,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 90,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 37,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 13 2 5 15.38% 210,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
عبدالعزیز اونق 1000 55.0 72
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
عبدالعزیز اونق امیر مختومی 1200 52.5 2 / 9 (2.5) 01:16.910 68
هفته هفتم تهران
1397/07/06
عبدالعزیز اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.5 5 / 7 (11.0) 01:03.950 68
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
عبدالعزیز اونق آق اویلی بشگرد 1550 54.0 1 / 5 01:37.390 -
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
عبدالعزیز اونق پیمان قلرعطا 1000 54.0 8 / 10 (14.75) 01:03.970 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
عبدالعزیز اونق امیر مختومی 1000 54.0 6 / 11 (13.0) 01:02.320 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 3 / 8 (4.75) 01:01.760 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اراز قربان اونق امیر مختومی 1600 53.0 7 / 9 01:44.530 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 52.0 1 / 10 01:01.870 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 9 01:03.150 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 10 01:05.100 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 10 01:05.550 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 10 / 10 01:07.650 -