آژدر 3 ساله نریان
تاواش
سیلوانا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 2 14.29% 82,500,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 90,000,000
مجموع 11 2 4 18.18% 172,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
عبدالعزیز اونق آق اویلی بشگرد 1550 54.0 1 / 5 01:37.390 60
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
عبدالعزیز اونق پیمان قلرعطا 1000 54.0 8 / 10 (14.75) 01:03.970 59
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
عبدالعزیز اونق امیر مختومی 1000 54.0 6 / 11 (13.0) 01:02.320 62
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 3 / 8 (4.75) 01:01.760 62
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
اراز قربان اونق امیر مختومی 1600 53.0 7 / 9 01:44.530 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 53.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اراز قربان اونق امیر مختومی 1000 52.0 1 / 10 01:01.870 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 9 01:03.150 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 10 01:05.100 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 10 01:05.550 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 10 / 10 01:07.650 -