کاپریکس 3 ساله نریان
کاپی کورن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 40
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 40
ریتینگ مسافت : 40
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 2 0 1 0.00% 16,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
غفور خوجملی قربان محمد اودک 1000 52.0 3 / 9 (5.0) 01:05.070 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
احسان جرجانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 9 / 11 01:05.770 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
احسان جرجانی 1000 52.0 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
احسان جرجانی 1000 52.0 -