کاپریکس 3 ساله نریان
کاپی کورن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 16,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 1 0.00% 16,500,000