سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
سینا آرخی غفور خوجملی قربان محمد اودک 1000 52 3 01:05.070 5.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بنیامین خوجملی احسان جرجانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 9 01:05.770
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بنیامین خوجملی احسان جرجانی 1000 52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
احسان جرجانی احسان جرجانی 1000 52