سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بنیامین خوجملی احسان جرجانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 9 01:05.77 48.0 45.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بنیامین خوجملی احسان جرجانی 1000 52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
احسان جرجانی احسان جرجانی 1000 52