گرداب 3 ساله نریان
دبورا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 55
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 1 16.67% 66,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 1 1 14.29% 66,000,000