گرداب 3 ساله نریان
دبورا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 1 14.29% 66,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 5 0 1 0.00% 13,000,000
مجموع 13 1 2 7.69% 79,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
رمضان آچاک 1000 0.0 50
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
رمضان آچاک جواد آچاک 1550 0.0 7 / 11 (21.25) 01:43.030 52
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
رمضان آچاک جواد آچاک 1200 50.0 10 / 11 (18.5) 01:20.094 52
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
رمضان آچاک جواد آچاک 1200 53.0 8 / 12 (11.75) 01:21.470 52
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
رمضان آچاک جواد آچاک 1200 50.0 3 / 12 (13.5) 01:20.010 47
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.5 7 / 11 (16.0) 01:06.140 55
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 7 / 9 (19.0) 01:04.810 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1700 52.0 4 / 10 (14.0) 01:55.100 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
رمضان آچاک ستار مهرانی 1200 52.0 9 / 9 (22.0) 01:16.620 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
رمضان آچاک ستار مهرانی 1000 52.0 1 / 11 01:03.990 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 5 / 10 01:04.290 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رمضان آچاک 1000 52.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 4 / 9 01:03.720 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 12 / 12 01:07.550 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
رمضان آچاک 1000 52.0 -