سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
بهنام شایان فر رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1700 52 4 01:55.100 14.0
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
بهرام شایان فر رمضان آچاک ستار مهرانی 1200 52 9 01:16.620 22.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بهرام شایان فر رمضان آچاک ستار مهرانی 1000 52 1 01:03.990
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بهرام شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 5 01:04.290
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک 1000 52
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 4 01:03.720
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 12 01:07.550
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حاج سعید رضوانی و جواد آچاک رمضان آچاک 1000 52