گرداب 4 ساله نریان 002172
دبورا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 61
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 61
ریتینگ مسافت : 61
بهترین ریتینگ : 61
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 4 16.67% 166,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 5 0 1 0.00% 13,000,000
مجموع 18 2 5 11.11% 179,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره گنبد
1398/02/12
هندیکاپ کلاس 6 سایا و صوفیا رضوانی مهربان ایری ستار مهرانی 1000 55.0 8 / 12 (6.0) 01:02.168 61
هفته چهارم بهاره گنبد
1398/02/06
هندیکاپ کلاس 5 سایا و صوفیا رضوانی مهربان ایری نادر صالح پور 1000 54.5 5 / 11 (4.5) 01:02.009 61
هفته بیست و پنجم پاییزه گنبد
1397/12/24
هندیکاپ کلاس 6 سایا و صوفیا رضوانی مهربان ایری نورمحمد بهادر 2200 54.5 4 / 11 (7.75) 02:32.328 61
هفته شانزدهم پاییزه گنبد
1397/11/25
هندیکاپ کلاس 6 سایا و صوفیا رضوانی مهربان ایری ستار مهرانی 1000 56.0 2 / 9 (3.0) 01:01.800 60
هفته چهاردهم پاییزه گنبد
1397/11/11
هندیکاپ کلاس 7 سایا و صوفیا رضوانی مهربان ایری ستار مهرانی 1200 57.0 1 / 9 01:13.214 51
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 7 سایا و صوفیا رضوانی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 57.0 3 / 8 (5.5) 01:02.211 50
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 5 یعقوب و جواد آچاك رمضان آچاک جواد آچاک 1550 0.0 7 / 11 (21.25) 01:43.030 52
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
هندیکاپ کلاس ۴ جواد آچاک رمضان آچاک جواد آچاک 1200 50.0 10 / 11 (18.5) 01:20.094 52
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم حاج محمد عظیم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1200 53.0 8 / 12 (11.75) 01:21.470 52
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم حاج محمد عظیم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1200 50.0 3 / 12 (13.5) 01:20.010 47
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم حاج محمد عظیم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.5 7 / 11 (16.0) 01:06.140 55
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 8 تا 10 امتیاز نوربردی و محمد قوین پرور رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 7 / 9 (19.0) 01:04.810 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 8 تا 14 امتیاز بهنام شایان فر رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1700 52.0 4 / 10 (14.0) 01:55.100 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
از 8 تا 10 امتیاز بهرام شایان فر رمضان آچاک ستار مهرانی 1200 52.0 9 / 9 (22.0) 01:16.620 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مبتدی و نبرده بهرام شایان فر رمضان آچاک ستار مهرانی 1000 52.0 1 / 11 01:03.990 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده بهرام شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 5 / 10 01:04.290 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
از 2 تا 6 امتیاز سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک 1000 52.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مبتدی و نبرده سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 4 / 9 01:03.720 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مبتدی و نبرده سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 12 / 12 01:07.550 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مبتدی و نبرده حاج سعید رضوانی و جواد آچاک رمضان آچاک 1000 52.0 -