سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
بهرام شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 5 01:04.29 57.0 55.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک 1000 52
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 4 01:03.72 40.0 27.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
سرکار خانم رضوانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 12 01:07.55
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حاج سعید رضوانی و جواد آچاک رمضان آچاک 1000 52