سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل نادر صالح پور 1700 54
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل امیر مختومی 1600 54 1 01:44.550
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
نورالدین و انیسا ایری منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1200 53 1 01:13.720
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عاشور لخی عبدالطیف اندورا جواد آچاک 1600 54 9 01:48.070
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عاشور لخی حمید فرود رامین قهرمان 1550 53 8 01:41.970
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عاشور لخی حمید فرود ابوطالب چاریزاده 1000 53 6 01:03.840
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عاشور لخی حمید فرود نورمحمد بهادر 1000 53 5 01:03.160
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
عاشور لخی حمید فرود پیمان قلرعطا 1200 53 8 01:16.030
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
عاشور لخی حمید فرود نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:04.410
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
عاشور لخی حمید فرود مهرداد خوجملی 1000 52 5 01:06.110