لان زا 3 ساله نریان
لاودگاس
غنچه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 3 20.00% 171,000,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 1 1 33.33% 93,000,000
مجموع 16 3 4 18.75% 264,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1550 0.0 4 / 10 (8.25) 01:37.119 69
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
منوچهر قزل 1000 53.5 69
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1200 55.5 8 / 11 01:19.239 69
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1200 55.0 1 / 11 01:16.890 63
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
منوچهر قزل امیر مختومی 1550 54.0 8 / 13 (10.5) 01:39.380 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
منوچهر قزل علی رضا شامیر 1000 54.0 8 / 9 (13.5) 01:01.790 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
منوچهر قزل ستار مهرانی 1000 54.0 7 / 12 (14.5) 01:02.380 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
منوچهر قزل نادر صالح پور 1700 54.0 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
منوچهر قزل امیر مختومی 1600 54.0 1 / 7 01:44.550 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
منوچهر قزل کمال دالی جه عطا 1200 53.0 1 / 12 01:13.720 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالطیف اندورا جواد آچاک 1600 54.0 9 / 11 01:48.070 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
حمید فرود رامین قهرمان 1550 53.0 8 / 10 01:41.970 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حمید فرود ابوطالب چاریزاده 1000 53.0 6 / 10 01:03.840 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
حمید فرود نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 / 12 01:03.160 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حمید فرود پیمان قلرعطا 1200 53.0 8 / 11 01:16.030 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
حمید فرود نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 9 01:04.410 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حمید فرود مهرداد خوجملی 1000 52.0 5 / 10 01:06.110 -