سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمد ظفریان بهروز ایری پیمان قلرعطا 1000 52 3 01:01.580
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهزاد حیدری بهروز ایری پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:01.110
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دانیال سلیم و داود ظفریان احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 5 01:05.690