باب جوی 3 ساله نریان
مربوش
آرامه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 84,000,000
مجموع 3 1 2 33.33% 84,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
بهروز ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 3 / 11 01:01.580 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
بهروز ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:01.110 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52.0 5 / 7 01:05.690 -