کارا دل 3 ساله نریان
جانادل
کاری ماما
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 67
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 67
ریتینگ مسافت : 67
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 66,000,000
بندرترکمن 4 1 1 25.00% 72,000,000
مجموع 7 2 2 28.57% 138,000,000