سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی 1600 52 72.0 62.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی نثار محمدی 1200 52 7 01:15.74 72.0 68.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
حاج آنه محمد پنق محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 52 8 01:16.99
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
شهرام شهبازی محمداسلم محمدی نصار احمد محمدی 1000 52 1 01:03.87