سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ابراهیم دوگونچی قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:01.63 64.0 61.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بهزاد آل جلیل و قربان سلاق قارمحمد گری بنیامین ملایی 1000 50 4 01:03.78 57.0 54.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دانیال سوقی و بهزاد آل جلیل یونس کسلخه کمال دالی جه عطا 1000 50 7 01:12.21