پانتی 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
کلودیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 66,000,000
مجموع 5 1 1 20.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
خداوردی طعنه آرمین آق آتابای 1200 50.0 8 / 9 (21.0) 01:16.360 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
خداوردی طعنه بنیامین جرجانی 1000 50.0 4 / 9 (5.25) 01:02.920 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 10 01:01.630 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
قارمحمد گری بنیامین ملایی 1000 50.0 4 / 9 01:03.780 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
یونس کسلخه کمال دالی جه عطا 1000 50.0 7 / 7 01:12.210 -