پانتی 3 ساله مادیان
گلداسفینکس
کلودیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 67
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 67
ریتینگ مسافت : 67
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 66,000,000
آق قلا 4 1 2 25.00% 87,000,000
مجموع 9 2 3 22.22% 153,000,000