سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
حاج اسماعیل نظری و تاج محمد هیوهرچی خداوردی طعنه آرمین آق آتابای 1200 50 8 01:16.360 21.0
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
حاج اسماعیل نظری و تاج محمد هیوهرچی خداوردی طعنه بنیامین جرجانی 1000 50 4 01:02.920 5.25
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ابراهیم دوگونچی قارمحمد گری آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:01.630
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
بهزاد آل جلیل و قربان سلاق قارمحمد گری بنیامین ملایی 1000 50 4 01:03.780
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
دانیال سوقی و بهزاد آل جلیل یونس کسلخه کمال دالی جه عطا 1000 50 7 01:12.210