رد شدو 3 ساله نریان
سجبرگ
رد هپی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 86
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 86
ریتینگ مسافت : 96
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 2 3 25.00% 165,750,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 42,000,000
مجموع 9 2 4 22.22% 207,750,000