سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
محمد حسین ساوجی امید جهانیان نورمحمد بهادر 1200 52 7 01:12.72 89.0 90.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
محمد حسین ساوجی امید جهانیان کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:09.84 89.0 90.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
محمد حسین ساوجی امید جهانیان آرمین آق آتابای 1200 52 4 01:14.60
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
محمد حسین ساوجی امید جهانیان محمد خوجملی 1000 52 9 01:03.99