رد شدو 3 ساله نریان
سجبرگ
رد هپی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 85
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 95
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 3 33.33% 165,750,000
مجموع 6 2 3 33.33% 165,750,000