دارنل بوی 3 ساله نریان
دارنل
سحرگل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 3 20.00% 99,000,000
مجموع 5 1 3 20.00% 99,000,000