سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جلیل دوگونچی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 3 01:02.85 51.0 49.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جلیل دوگونچی و ایوب وجدانی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 9 01:05.62 42.0 40.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
جلیل دوگونچی و باباصفا رحیمی احمد قلی قربانی مهرداد خوجملی 1000 52 8 01:07.20
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
جلیل دوگونچی احمد قلی قربانی مهرداد خوجملی 1000 52 3 01:06.22