سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مصطفی قربانقلی رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1000 52 3 01:04.26 52.0 50.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مصطفی قربانقلی رسول خرمالی 1000 52
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مصطفی قربانقلی رسول خرمالی کمال دالی جه عطا 1000 52 4 01:05.07
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مصطفی قربانقلی رسول خرمالی 1000 52