سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:10.860
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی جواد آچاک 1600 52 5 02:00.910
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1200 50 2 01:24.830
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:12.690