سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی جواد آچاک 1600 52 5 02:00.91
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1200 50 2 01:24.83
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
سنجر سیاه پوش ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:12.69