سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
ایل آی سیدقلی امانگلدی توماچ رضا ایمری 1000 52 8 01:05.260 15.5
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد صدیق توماج امانگلدی توماچ علی رضا شامیر 1550 52 6 01:56.920
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
محمد صدیق توماج امانگلدی توماچ 1000 52