سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد صدیق توماج امانگلدی توماچ علی رضا شامیر 1550 52 6 01:56.92 34.0 32.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
محمد صدیق توماج امانگلدی توماچ 1000 52