فارلپ 4 ساله نریان
المرام
سرورناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
امانگلدی توماچ بنیامین جرجانی 1000 54.5 4 / 6 (15.0) 01:02.770 50
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
امانگلدی توماچ رضا ایمری 1000 52.0 8 / 11 (15.5) 01:05.260 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
امانگلدی توماچ علی رضا شامیر 1550 52.0 6 / 6 01:56.920 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
امانگلدی توماچ 1000 52.0 -