سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حاجی قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 50 5 01:12.17 102.0 96.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
فرهاد قائمی امیر جعفرپور جواد آچاک 1000 50 6 01:00.66 103.0 98.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
فرهاد قائمی امیر جعفرپور 1200 51 93.0 78.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
فرهاد قائمی امیر جعفرپور متین جرجانی 1000 50 3 01:00.99 93.0 78.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
چاپقانه قابوس صیادی امیر جعفرپور متین جرجانی 1000 50 1 01:03.14