ریوآچا 3 ساله مادیان
القاسی
دریم آچا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 79
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 4 33.33% 193,500,000
تهران 1 0 1 0.00% 22,750,000
مجموع 7 2 5 28.57% 216,250,000