ریوآچا 3 ساله مادیان
القاسی
دریم آچا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 4 33.33% 193,500,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 2 4 28.57% 193,500,000