تری گر 3 ساله نریان
لهن گرین
ویتالیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 54
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 54
ریتینگ مسافت : 54
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 66,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 1 25.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 52.0 7 / 8 (18.0) 01:02.550 54
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
خداوردی طعنه نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 9 01:04.050 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
قارمحمد گری پیمان قلرعطا 1000 52.0 4 / 11 01:04.300 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
یونس کسلخه پیمان قلرعطا 1000 52.0 6 / 9 01:06.760 -