سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
آنه محمد کسلخه قارمحمد گری پیمان قلرعطا 1000 52 4 01:04.30
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
کاکاجان پقه یونس کسلخه پیمان قلرعطا 1000 52 6 01:06.76