طوفنده کالیفورنیا کروم 4 ساله نریان 008989
جاست جنی
سیووا
بهترین ریتینگ : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 2 0.00% 51,000,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 13 0 2 0.00% 51,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه گنبد
1397/11/05
Maiden عید محمد و آشور بای ایگدری بهمن قربانی بنیامین جرجانی 1200 54.0 5 / 7 (13.5) 01:16.263 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
Maiden عید محمد و آشور بای ایگدری بهمن قربانی علی ناصری 1000 54.0 7 / 11 (14.75) 01:03.429 -
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 6 برداران ایگدری و اکبرپور بهمن قربانی مهران عطا 1200 55.0 9 / 12 (19.0) 01:16.371 54
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 0 تا 6 امتیاز سحرگل و صحراگل ایگدری فرهاد اورگلی ستار مهرانی 1550 55.0 9 / 9 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 2 تا 6 امتیاز یوسف ایگدری فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 54.0 9 / 11 (22.0) 01:04.690 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 2 تا 6 امتیاز یوسف ایگدری فرهاد اورگلی متین جرجانی 1700 53.0 3 / 11 (4.0) 01:55.110 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
از 2 تا 6 امتیاز یوسف ایگدری فرهاد اورگلی قربان محمد اودک 1550 53.0 4 / 10 (8.5) 01:42.850 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مبتدی و نبرده یوسف ایگدری فرهاد اورگلی قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 11 (3.5) 01:04.580 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مبتدی و نبرده یوسف ایگدری منصور بای پور مهرداد خوجملی 1000 52.0 4 / 9 01:04.040 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مبتدی و نبرده یوسف ایگدری منصور بای پور مهرداد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:05.580 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مبتدی و نبرده ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور محمد خوجملی 1000 52.0 10 / 12 01:06.710 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مبتدی و نبرده ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور محمد خوجملی 1000 52.0 4 / 9 01:06.250 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مبتدی و نبرده ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 9 01:07.420 -