طوفنده کالیفورنیا کروم 3 ساله نریان
جاست جنی
سیووا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 57
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 57
ریتینگ مسافت : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 51,000,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 10 0 2 0.00% 51,000,000