سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
یوسف ایگدری منصور بای پور مهرداد خوجملی 1000 52 4 01:04.04 51.0 49.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
یوسف ایگدری منصور بای پور مهرداد خوجملی 1000 52 7 01:05.58 34.0 21.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور محمد خوجملی 1000 52 10 01:06.71
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور محمد خوجملی 1000 52 4 01:06.25
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ایمان و اورهان ایگدری منصور بای پور نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:07.42