آس افغان 3 ساله مادیان
القاسی
گل بهارک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 50.0 6 / 11 01:04.810 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 50.0 9 / 9 01:05.860 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
محمداسلم محمدی نصار احمد محمدی 1000 50.0 8 / 9 01:10.480 -