سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ثنا و نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 50 6 01:04.810
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نسا غراوی و سمیرو سونیا محمدی محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 50 9 01:05.860
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
نسا و سونیا محمدی محمداسلم محمدی نصار احمد محمدی 1000 50 8 01:10.480