سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1600 51 8 01:48.03 48.0 46.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
رحمت الله و عبدالوهاب کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 50 3 01:02.76 52.0 49.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:03.49 46.0 43.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 10 01:04.30
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 3 01:04.97
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:07.20