عروسک 3 ساله مادیان
نیوجرسی
برق آسا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 46
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 46
ریتینگ مسافت : 46
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 33,000,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 11 0 2 0.00% 33,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
یعقوب کارساز 1000 52.0 -
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 9 / 9 (32.5) 01:25.465 -
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
امانقلی خوجملی امیر مختومی 1200 50.0 4 / 12 (7.5) 01:20.580 48
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
امانقلی خوجملی رامین قهرمان 1000 52.0 5 / 11 (4.0) 01:05.070 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1700 51.0 9 / 11 (31.0) 02:02.320 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 51.0 5 / 10 01:04.180 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1600 51.0 8 / 11 01:48.030 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 50.0 3 / 9 01:02.760 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 / 10 01:03.490 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 10 / 12 01:04.300 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 12 01:04.970 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 6 / 9 01:07.200 -