سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عبدالوهاب و صابر کاظمی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1700 51 9 02:02.320 31.0
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 51 5 01:04.180
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج رحمت الله و پرویز کاظمی حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1600 51 8 01:48.030
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
رحمت الله و عبدالوهاب کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 50 3 01:02.760
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:03.490
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مرحوم حاجی نور محمد کاظمی حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 10 01:04.300
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 3 01:04.970
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
تاجم حاجی اونق حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:07.200