سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1550 50
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1200 50
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی بنیامین جرجانی 1000 50 4 01:01.760
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:01.360
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 50 1 01:02.480
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1000 50