سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی بنیامین جرجانی 1000 50 4 01:01.76 59.0 56.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:01.36 64.0 61.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 50 1 01:02.48 44.0 40.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
عبدالجمیل و نصیر حسن قاسمی عبدالباسط مخدومی 1000 50