سردار بندر 3 ساله نریان
لهن گرین
هانهل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 83
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 83
ریتینگ مسافت : 83
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 3 50.00% 156,750,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 112,500,000
مجموع 7 3 5 42.86% 269,250,000