سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
منصور قانقرمه و بهروز کر عبدالطیف تمری ستار مهرانی 1000 52 3 01:02.350 1.0
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1600 52 5 01:44.520
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 52 1 01:12.130
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:03.460