سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1600 52 5 01:44.52 77.0 73.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 52 1 01:12.13 82.0 80.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
منصور قانقرمه و بهروز کر نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:03.46