سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محسن بارگاهی منصور بای پور 1000 52 47.0 38.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاج غفور جرجانی منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.58 47.0 38.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حاج غفور جرجانی منصور بای پور 1000 52