سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
محسن بارگاهی منصور بای پور آق اویلی بشگرد 1000 52 5 01:03.250 7.25
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محسن بارگاهی منصور بای پور 1000 52
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاج غفور جرجانی منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.580
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حاج غفور جرجانی منصور بای پور 1000 52