به سیما 3 ساله نریان
لهن گرین
نسیما
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
مجموع 2 1 1 50.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
منصور بای پور آق اویلی بشگرد 1000 52.0 5 / 9 (7.25) 01:03.250 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
منصور بای پور 1000 52.0 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 9 01:02.580 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
منصور بای پور 1000 52.0 -