تاسارا 3 ساله مادیان
لهن گرین
فراری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 66,000,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 13,000,000
مجموع 9 1 3 11.11% 112,000,000