سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
مسعود و نعمان مهرور اراز زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 7 01:04.85 50.0 47.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عاشر مهروز و اراز زارعی کسلخه اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 50 6 01:04.92 53.0 50.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بهمن مهروز اینچه برون اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 50 9 01:11.63