تاسارا 3 ساله مادیان
لهن گرین
فراری
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 66,000,000
مجموع 6 1 2 16.67% 99,000,000