والا2 3 ساله نریان
مای جوی
مونالیزا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 99,000,000
مجموع 3 1 2 33.33% 99,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 11 01:01.880 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
رمضان آچاک 1000 53.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
رمضان آچاک 1000 53.0 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 2 / 10 01:02.770 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52.0 9 / 9 01:08.280 -