سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
شهرام شایان فر رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:01.880
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
شرکت فرازیست تجهیز قابوس رمضان آچاک 1000 53
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بهرام شایان فر رمضان آچاک 1000 53
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
بهرام شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 2 01:02.770
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
صوفیا و شایان شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 9 01:08.280