سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بهرام شایان فر رمضان آچاک 1000 53
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
بهرام شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 2 01:02.77 39.0 33.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
صوفیا و شایان شایان فر رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 9 01:08.28