قزل گل 4 ساله مادیان
سامیه 2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مبتدی و نبرده ستار کارتی ناز محمد قره داشلی نورمحمد بهادر 1000 50.0 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مبتدی و نبرده عراز دوردی یکدست ناز محمد قره داشلی امین محمدی 1000 50.0 6 / 12 01:05.330 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مبتدی و نبرده کاکاجان یکدست ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 4 / 10 01:05.030 -