سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
محمد کریم رجب زاده بهنام تاجی زاده آرمین آق آتابای 1000 54 6 01:04.050 4.5
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
محمد کریم رجب زاده بهنام تاجی زاده نادر صالح پور 1000 53 3 01:03.490
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مرحوم امان گل و قربان خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:02.920
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حاج حاجی محمد خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:05.370
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فاطمه خوجه و عبدالقیوم نیازی بهنام تاجی زاده محمد خوجملی 1000 52 7 01:06.290