کینگ ولف 3 ساله نریان
مای جوی
الکام قرق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 49,500,000
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 66,000,000
آق قلا 4 1 3 25.00% 100,000,000
مجموع 12 2 6 16.67% 215,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
بهنام تاجی زاده 1000 56.0 75
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
بهنام تاجی زاده آرمین آق آتابای 1000 56.5 1 / 9 01:04.308 65
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
بهنام تاجی زاده قربان محمد اودک 1000 53.0 2 / 11 (9.0) 01:03.510 61
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
بهنام تاجی زاده رامین قهرمان 1200 57.0 3 / 12 (2.125) 01:19.220 60
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
بهنام تاجی زاده 1200 56.0 60
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
عثمان تاج زاده قربان محمد اودک 1000 55.0 5 / 10 (15.25) 01:06.310 60
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1550 55.0 4 / 5 (12.0) 01:39.780 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
بهنام تاجی زاده ستار مهرانی 1000 55.0 5 / 8 (8.75) 01:02.650 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 / 11 01:01.590 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
بهنام تاجی زاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 6 / 9 (4.5) 01:04.050 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
بهنام تاجی زاده نادر صالح پور 1000 53.0 3 / 10 01:03.490 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 9 01:02.920 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 12 01:05.370 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
بهنام تاجی زاده محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:06.290 -