کینگ ولف 4 ساله نریان
مای جوی
الکام قرق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 75
بهترین ریتینگ : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 2 0.00% 49,500,000
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 66,000,000
آق قلا 4 1 3 25.00% 100,000,000
مجموع 13 2 6 15.38% 215,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته اول بهاره گنبد
1398/01/29
هندیکاپ کلاس 4 زینب و فاطمه خوجه عثمان تاجی زاده علی رضا شامیر 1000 54.5 11 / 12 (23.0) 01:04.784 75
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
هندیکاپ کلاس 4 رسول و گوهر رجب زاده بهنام تاجی زاده 1000 56.0 75
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 5 خلیل رجب زاده بهنام تاجی زاده آرمین آق آتابای 1000 56.5 1 / 9 01:04.308 65
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 5 زینب و فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده قربان محمد اودک 1000 53.0 2 / 11 (9.0) 01:03.510 61
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
هندیکاپ کلاس 5 زینب و فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده رامین قهرمانی 1200 57.0 3 / 12 (2.125) 01:19.220 60
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
هندیکاپ کلاس 5 محمدکریم رجب زاده بهنام تاجی زاده 1200 56.0 60
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
هندیکاپ کلاس 5 زینب و فاطمه خوجه عثمان تاجی زاده قربان محمد اودک 1000 55.0 5 / 10 (15.25) 01:06.310 60
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
از 8 تا 14 امتیاز زینب و فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1550 55.0 4 / 5 (12.0) 01:39.780 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
از 8 تا 14 امتیاز زینب و فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده ستار مهرانی 1000 55.0 5 / 8 (8.75) 01:02.650 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 2 تا 6 امتیاز زینب و فاطمه خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 / 11 01:01.590 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 2 تا 6 امتیاز محمد کریم رجب زاده بهنام تاجی زاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 6 / 9 (4.5) 01:04.050 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 2 تا 4 امتیاز محمد کریم رجب زاده بهنام تاجی زاده نادر صالح پور 1000 53.0 3 / 10 01:03.490 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مبتدی و نبرده مرحوم امان گل و قربان خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 9 01:02.920 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مبتدی و نبرده حاج حاجی محمد خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 12 01:05.370 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مبتدی و نبرده فاطمه خوجه و عبدالقیوم نیازی بهنام تاجی زاده محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:06.290 -