کینگ ولف 3 ساله نریان
مای جوی
الکام قرق
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 2 0.00% 49,500,000
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 66,000,000
مجموع 8 1 3 12.50% 115,500,000