سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مرحوم امان گل و قربان خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:02.92 42.0 29.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حاج حاجی محمد خوجه بهنام تاجی زاده نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:05.37
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
فاطمه خوجه و عبدالقیوم نیازی بهنام تاجی زاده محمد خوجملی 1000 52 7 01:06.29