سی کاس 3 ساله نریان
پایدار
صایدجان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 37
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 37
ریتینگ مسافت : 37
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 8 0 1 0.00% 16,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییزه گنبد
1397/10/21
هندیکاپ کلاس 7 مینا اورکلی عبدالرحمن اروکلی 1000 50.5 37
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
Maiden مرحوم یونس شیروانی عبدالرحمن اروکلی آرمین آق آتابای 1000 54.0 11 / 11 (21.0) 01:04.686 -
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
کلاس Maiden مرحوم یونس شیروانی عبدالرحمن اروکلی 1000 54.0 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
از 2 تا 6 امتیاز دایان و یونس اورگلی فرهاد اورگلی رامین قهرمان 1000 52.0 6 / 8 (6.0) 01:01.890 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
مبتدی و نبرده علیرضا آقایی میر فرهاد اورگلی رامین قهرمان 1000 52.0 3 / 8 (6.75) 01:02.920 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
مبتدی و نبرده معید اسکندرلی عبدالرحمن اروکلی قربان محمد اودک 1200 52.0 6 / 9 (11.75) 01:18.230 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مبتدی و نبرده ایمان و برهان گوگ زاده فرهاد اورگلی مهرداد خوجملی 1000 52.0 6 / 9 01:06.910 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مبتدی و نبرده ایوب نوری زاده فرهاد اورگلی عید محمد غراوی 1000 52.0 5 / 9 01:03.880 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مبتدی و نبرده اویس و دایان اورگلی فرهاد اورگلی رامین قهرمان 1000 52.0 9 / 12 01:06.690 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مبتدی و نبرده مرحوم حاجی گلدی اورگلی و ایوب وجدانی فرهاد اورگلی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 8 / 10 01:09.180 -