سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
معید اسکندرلی عبدالرحمن اروکلی قربان محمد اودک 1200 52 6 01:18.230 11.75
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
ایمان و برهان گوگ زاده فرهاد اورگلی مهرداد خوجملی 1000 52 6 01:06.910
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایوب نوری زاده فرهاد اورگلی عید محمد غراوی 1000 52 5 01:03.880
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اویس و دایان اورگلی فرهاد اورگلی رامین قهرمان 1000 52 9 01:06.690
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مرحوم حاجی گلدی اورگلی و ایوب وجدانی فرهاد اورگلی ابوطالب چاریزاده 1000 52 8 01:09.180