سی کاس 3 ساله نریان
پایدار
صایدجان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 46
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 46
ریتینگ مسافت : 46
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 7 0 1 0.00% 16,500,000