سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایوب نوری زاده فرهاد اورگلی عید محمد غراوی 1000 52 5 01:03.88 55.0 52.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اویس و دایان اورگلی فرهاد اورگلی رامین قهرمان 1000 52 9 01:06.69
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
مرحوم حاجی گلدی اورگلی و ایوب وجدانی فرهاد اورگلی ابوطالب چاریزاده 1000 52 8 01:09.18