سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالصمد خوجملی عبدالصمد خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 50 6 01:06.980
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مهدی عسگری عبدالصمد خوجملی رامین قهرمان 1000 50 7 01:09.840