چلیپا 3 ساله مادیان
پوملاتو
فلور
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 35
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 35
ریتینگ مسافت : 35
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
مجموع 2 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالصمد خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 50.0 6 / 7 01:06.980 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدالصمد خوجملی رامین قهرمان 1000 50.0 7 / 7 01:09.840 -