الوکوئنس 3 ساله مادیان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 73
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 73
ریتینگ مسافت : 73
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 85,500,000
مجموع 3 1 2 33.33% 85,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
کمال قربانی 1000 53.0 73
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
کمال قربانی متین مهرانی 1000 52.0 3 / 11 (2.75) 01:01.810 70
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 8 01:01.280 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کمال قربانی 1000 50.0 -