الوکوئنس 3 ساله مادیان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 1 1 100.00% 66,000,000
مجموع 1 1 1 100.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 1 / 8 01:01.280 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کمال قربانی 1000 50.0 -