سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
قدرت پور رضا کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50 1 01:01.280
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
قدرت پور رضا کمال قربانی 1000 50