آی سو سرمدی 3 ساله مادیان
آریادرویش
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 80
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 5 0.00% 138,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 37,500,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 42,000,000
مجموع 9 0 7 0.00% 217,500,000