فریا 3 ساله مادیان
سیتی لیدر
فرانک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 56
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 56
ریتینگ مسافت : 56
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 1 1 50.00% 66,000,000
مجموع 2 1 1 50.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آنه محمد خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 8 01:03.060 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
آنه محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 11 01:04.240 -