سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:03.06 47.0 28.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
محمد امین جرجانی آنه محمد خوجملی آرمین آق آتابای 1000 50 4 01:04.24