سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
جواد صلواتی مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1200 54 2 01:11.01 84.0 85.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
جواد صلواتی مهدی نوایی جواد آچاک 1200 53 1 01:11.61 82.0 81.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
جواد صلواتیان مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52 2 01:01.33