ریگان 3 ساله نریان
ابوریجینی
لاست الیزا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 86
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 86
ریتینگ مسافت : 86
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 4 25.00% 172,500,000
مجموع 4 1 4 25.00% 172,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 / 8 (0.5) 00:59.880 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1200 54.0 2 / 8 01:11.010 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مهدی نوایی جواد آچاک 1200 53.0 1 / 5 01:11.610 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 / 8 01:01.330 -