سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
جواد صلواتی مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52 2 00:59.880 0.5
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
جواد صلواتی مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1200 54 2 01:11.010
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
جواد صلواتی مهدی نوایی جواد آچاک 1200 53 1 01:11.610
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
جواد صلواتیان مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52 2 01:01.330