سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمد امین بفخم نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 58.0 55.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد امین بخفم نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 51 1 01:02.33 58.0 55.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
محمد امین بفخم نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 2 01:03.34