لادی راکی 3 ساله نریان
راک ست
لادی گیزیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 2 0.00% 33,000,000
مجموع 3 0 2 0.00% 33,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1700 53.0 6 / 11 (9.5) 01:56.530 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1550 52.0 3 / 10 (2.0) 01:41.250 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 52.0 3 / 11 01:03.720 -