گل آی نور 3 ساله مادیان
بوکی تو
آی نور
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 47
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 47
ریتینگ مسافت : 47
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 3 0 1 0.00% 16,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
دوردی حاجی عطایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 11 (4.5) 01:04.780 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
دوردی حاجی عطایی 1000 50.0 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 1000 50.0 4 / 10 01:03.850 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 1000 50.0 9 / 11 01:07.130 -