سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 1000 50 4 01:03.85 55.0 52.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 1000 50 9 01:07.13