گل آی نور 3 ساله مادیان
بوکی تو
آی نور
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 2 0.00% 36,500,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 13,000,000
مجموع 5 0 3 0.00% 49,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 6 سلیمان آرخی یعقوب کم عید محمد غراوی 1200 54.0 2 / 12 (5.0) 01:13.425 56
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
کلاس Maiden سلیمان آرخی عظیم بردی کم 1000 52.0 -
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
Maiden سلیمان آرخی عظیم بردی کم عید محمد غراوی 1200 52.0 3 / 9 (8.0) 01:20.672 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
مبتدی و نبرده سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 11 (4.5) 01:04.780 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
مبتدی و نبرده سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی 1000 50.0 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مبتدی و نبرده سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 1000 50.0 4 / 10 01:03.850 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مبتدی و نبرده سلیمان آرخی دوردی حاجی عطایی امیر مختومی 1000 50.0 9 / 11 01:07.130 -