بوران کلهر 3 ساله مادیان
دلدل2
سلاق غایب
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 66
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 66
ریتینگ مسافت : 66
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 1 33.33% 66,000,000
مجموع 3 1 1 33.33% 66,000,000