سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار 1600 50
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار رامین قهرمان 1000 50 1 01:14.02
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج روح الله کلهری تقان قلیچ فداکار بنیامین جرجانی 1000 50 8 01:17.00