سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
افراسیاب خطیب خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1600 50 4 01:59.55
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رضا خطیب خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 50 1 01:10.30