سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی بنیامین جرجانی 1000 54 2 01:09.87
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی رامین قهرمان 1200 53 1 01:24.05
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
محمود کلاته و بازرگان یزدانی رحمان یزدانی اسحاق یزدانی 1000 52 2 01:10.34