ایران شاد بازرگان 3 ساله نریان
دلشاد
صحراگزل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 82
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 5 20.00% 172,500,000
مجموع 5 1 5 20.00% 172,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
رحمان یزدانی حسین باغچری 1600 53.0 3 / 5 (3.5) 02:01.740 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
رحمان یزدانی یعقوب انفاس 1000 52.0 3 / 6 (6.5) 01:10.380 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رحمان یزدانی بنیامین جرجانی 1000 54.0 2 / 7 01:09.870 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
رحمان یزدانی رامین قهرمان 1200 53.0 1 / 7 01:24.050 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
رحمان یزدانی اسحاق یزدانی 1000 52.0 2 / 9 01:10.340 -