سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سردار آخوندی و رحیم قره جه مرتضی ناظری 1000 50
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سردار آخوندی و رحیم قره جه مرتضی ناظری رامین قهرمان 1600 50 7 01:58.14 29.0 18.0