سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
محمد علیکاهی محمدشریف تاتاری رامین قهرمان 1000 52 8 01:05.480
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
محمد علیکاهی ابراهیم مهرانی متین مهرانی 1000 52 9 01:09.830