ال سامر 3 ساله نریان
ستاره
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 45
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 45
ریتینگ مسافت : 45
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 3 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هفتم تهران
1397/07/06
ابوالفضل یوسفی محمد سپهوند 1000 50.0 7 / 7 01:10.770 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
محمدشریف تاتاری رامین قهرمان 1000 52.0 8 / 10 01:05.480 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ابراهیم مهرانی متین مهرانی 1000 52.0 9 / 9 01:09.830 -