کولاک 11 ساله نریان
یوسف دهش
خوش سقر
هدیه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 5 37.50% 54,300,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 3 5 33.33% 54,300,000