کولاک 12 ساله نریان
خوش سقر 2
هدیه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 5 37.50% 54,300,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 9 3 5 33.33% 54,300,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/11
هندیکاپ کاکا افشین یوسف دهش 1000 53.0 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1390/05/07
هندیکاپ کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 1650 52.0 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
هندیکاپ کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 1600 52.0 5 / 5 01:58.580 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
از 12 تا 46 کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 1600 0.0 1 / 7 01:53.840 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
از 8 تا 108 کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 1000 0.0 3 / 8 01:06.280 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 2200 52.0 7 / 12 02:43.010 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
از 8 تا 52 کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 1000 0.0 2 / 8 01:07.710 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
هندیکاپ کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 1600 52.0 5 / 8 01:59.690 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 8 تا 60 کاکا افشین یوسف دهش یوسف دهش 1550 0.0 1 / 7 01:57.560 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 0 تا 32 کاکا افشین یوسف دهش احمد پقه 1000 0.0 1 / 11 01:06.560 -