ریو لیون 3 ساله مادیان
القاسی
اشبل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 1 0.00% 13,000,000
مجموع 4 0 1 0.00% 13,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم تهران
1397/06/30
تویلی قربانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 9 (3.5) 01:03.350 -
هفته چهارم تهران
1397/06/16
تویلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 3 / 6 (2.25) 01:03.840 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 6 / 8 01:03.120 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
امیر جعفرپور جواد آچاک 1200 50.0 6 / 6 01:15.010 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
امیر جعفرپور 1000 50.0 -