سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حاج قربان کدخدا قائمی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 6 01:03.12 55.0 52.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
فرهاد قائمی امیر جعفرپور جواد آچاک 1200 50 6 01:15.01 65.0 66.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
فرهاد قائمی امیر جعفرپور 1000 50