سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
محمد رضا نوری حمید صالح پور نادر صالح پور 1200 52 5 01:14.43 67.0 68.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
محمد رضا نوری حمید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 3 01:02.57 38.0 38.0