فایر فلای 3 ساله نریان
تاواش
سیلوعت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 57
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 57
ریتینگ مسافت : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 2 0 1 0.00% 16,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حمید صالح پور نادر صالح پور 1200 52.0 5 / 6 01:14.430 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
حمید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 3 / 7 01:02.570 -