سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
سینا زارع مهدی نوایی نورمحمد بهادر 1000 52 2 01:02.830 3.5
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
سینا زارع مهدی نوایی آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:04.380
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سینا زارع مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52 4 01:02.750