سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
سینا زارع مهدی نوایی آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:04.38 45.0 43.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
سینا زارع مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52 4 01:02.75 35.0 37.0