املیانو 3 ساله نریان
تیشتر
کاتیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 60
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 60
ریتینگ مسافت : 60
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 3 0 1 0.00% 33,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
مهدی نوایی نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 11 (3.5) 01:02.830 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مهدی نوایی آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:04.380 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 4 / 7 01:02.750 -