سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:01.12 65.0 64.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 50