سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 50 1 01:12.080
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
جعفر بابایی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:01.120
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
جعفر بابایی نورمحمد اونق 1000 50