عروس بندر 3 ساله مادیان
ابوریجینی
طلای بندر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 80
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 80
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 2 2 100.00% 138,000,000
مجموع 2 2 2 100.00% 138,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1200 50.0 1 / 9 01:12.080 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 9 01:01.120 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
نورمحمد اونق 1000 50.0 -