سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کیارش بهرام پور عبدالکریم گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1000 50 6 01:04.45 53.0 50.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کیارش بهرام پور عبدالکریم گوگ نژاد جواد آچاک 1000 50 4 01:05.49 36.0 23.0