کوئین 3 ساله مادیان
کامانگراند
بهارجان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 44
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 44
ریتینگ مسافت : 44
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 33,000,000
بندرترکمن 4 0 0 0.00% 0
مجموع 8 0 1 0.00% 33,000,000