سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
داریو خامسی جبارصالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 7 01:06.63 67.0 63.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
داریو خامسی جبارصالح پور 1200 50 64.0 61.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
داریو خامسی جبارصالح پور نادر صالح پور 1200 50 10 01:22.43 64.0 61.0