بهاره پژواک 5 ساله مادیان
شاهین19
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 0 تا 4 امتیاز حسین محمدی یوسف دهش رامین قهرمانی 1200 50.0 7 / 7 01:31.370 -