سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
شمس الدین خاکپورو مشتی برهان عثمان ایری قربان محمد اودک 1000 52
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری 1600 52
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:03.680
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عثمان ایری عثمان ایری محمد خوجملی 1000 52 7 01:06.560