سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری 1600 52 55.0 53.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
شمس الدین خاکپور مشتی برهان عثمان ایری نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:03.68 55.0 53.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عثمان ایری عثمان ایری محمد خوجملی 1000 52 7 01:06.56 46.0 44.0