کروم 3 ساله نریان
تریفیک چلنچ
ایده آل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 48
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 48
ریتینگ مسافت : 48
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 16,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 1 0.00% 16,500,000